Japanese Numbers

0 rei
1 ichi
2 ni
3 san
4 shi
5 go
6 roku
7 shichi
8 hachi
9 ku
10 ju

Leave a Reply